Оферта

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією інтернет-магазину «Babys.com.ua», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажутоварів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту -«Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайтіПродавця «https://babys.com.ua (далі -«Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця(акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається фактоплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами,вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче термінимають таке значення:

* «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електроннукомерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхомздійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені наІнтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах,викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначенихПокупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, аПокупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в томучислі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цьогоДоговору.

Порядок оформленнязамовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар,представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якійкількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язанийпоставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товароманалогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлень

Накладеним платежем

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділеннітранспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях.

По передоплаті

5.2. Оплата здійснюється частково або повністю по безготівковому рахунку вгривнях.

5.3. При не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою правоанулювати замовлення.

Умови доставкизамовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється доскладів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згіднозаконодавства України.

Права та обов'язкисторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором уразі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконанняумов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чиннимзаконодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятисявід оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторівперсональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленнізамовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставкитовару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даногодоступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси,логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет,самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто,навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну,юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються відвиконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілейцього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбаченийхарактер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору,настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-якихрозбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядкувносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайтіhttps://babys.com.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способупродажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеноїпри оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту(оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю своюбеззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїхперсональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означаєповну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняттяумов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього переглядутовару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазинвикористовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення,відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійсненнявзаєморозрахунків і ін.

Порядок поверненнятовару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинногозаконодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазинповертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару завирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товаруПокупцеві.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особоюяка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієїпропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України"Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний завзаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом поверненнягрошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку,в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадкахпередбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, щоінтернет-магазин «Babys.com.ua» на офіційномуінтернет-сайті https://babys.com.ua, має право,відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернетплатформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.